Inflytande för elever

Skolans ansvar för att ge alla elever inflytande

I både skollagen, gymnasieförordningen och läroplanen står det klart och tydligt att skolan har ett ansvar för att ge alla elever inflytande.

Skollagen 4 kap 9 § 

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.

Framgångsrika arbetssätt med inflytande för elever

Vår långa erfarenhet av att jobba med inflytande för elever gör oss till experter på de här frågorna. Tillsammans med bland andra Lärarfacken och SKL har vi tagit fram ett metodmaterial som heter Inflytande för elever – en handbok för rektorer och lärare. Vill du ta del av materialet så finns det kostnadsfritt på hemsidan www.inflytandehandboken.se

Inflytandeworkshop med Sveriges Elevkårer

Om du vill komma igång med inflytandearbetet på din skola kan du beställa en inflytandeworkshop från Sveriges Elevkårer där en av våra inflytandeexperter kommer ut till din skola för att ger er de verktyg som krävs för att skapa ett systematiskt arbete som inkluderar både rektor, lärare och elever.

Elevkårer och inflytande för elever

En av elevkårens funktioner är att de kan driva krav och frågor mot rektorn och skolans huvudmän för att förbättra för sina medlemmar. Att det finns en fristående organisation som granskar och ställer krav på skolan är viktigt för att eleverna ska få sina rättigheter respekterade. Men det är viktigt att komma ihåg att elevkåren inte primärt är till för att säkerställa att skolans inlyftande arbete fungerar. Rektorn kan inte delegera sitt ansvar för att ge alla elever rätt till inflytande till elevkåren. Det är ett ansvar som skolan måste ta.