Skolsmart

4kap 14§ Skollagen
Barnen, eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om inflytande och samråd. De ska också informeras om huvuddragen i de bestämmelser som gäller för utbildningen. Rektorn eller förskolechefen ansvarar för att sådan information lämnas.

1 juli 2011 antogs en ny skollag i Sverige och med det som utgångspunkt genomför Sveriges Elevkårer projektet Skolsmart, som finansieras av arvsfonden. Syftet är att informera landets gymnasieelever om hur lagstiftningen fungerar i skolan och hur den styr elevens rättigheter och skyldigheter.

Skolsmart är landsomfattande och innefattar ett stödkoncept för att genomföra temadagar på skolorna, en nationell informationskampanj, produktion av böcker för unga om skoljuridik samt en elevskyddshandledning riktad till elevskyddsombud.

Böcker

Elevrätt – Skoljuridik för gymnasieelever

Boken handlar om hur skolan styrs och de lagar och regler som gäller i skolan. Eftersom skolans område är omfattande täcker boken också många lagar, förordningar och föreskrifter däribland skollagen, gymnasieförordningen, ämnesplaner med kursmål, förvaltningslagen, kommunallagen, socialtjänstlagen, diskrimineringslagen, offentlighets- och sekretesslagen m.fl. Boken ger också en översiktlig genomgång över hur lagstiftning går till och hur juridik fungerar i praktiken. Den går från det teoretiska till det praktiska genom att presentera och gå igenom lagar och regler som är viktiga för elever med tillhörande praktiska exempel. Det rör sig till exempel om betyg, rätten till utbildning, disciplinära åtgärder och fysisk arbetsmiljö.

Elevrätt – Arbetsmiljö för gymnasieelever

Boken handlar om de lagar och föreskrifter elevskyddsombud behöver känna till för att kunna fullgöra sina uppdrag, alltså vilka krav det ställs på skolans fysiska och psykosociala arbetsmiljö och vad som ska hända om de kraven inte är uppfyllda. Boken utgår från arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande arbetsplatser. I boken berörs också den lagstiftning som reglerar elevskyddsombudens rätt att finnas till.


Elevrätt

Elever i gymnasiet har rättigheter som skolan är skyldig enligt lag att upprätthålla. Men vilka krav kan du egentligen ställa på din skola? Det får du svar på i Elevrätt, en bok om elevers juridiska rättigheter. Utifrån de lagar och regler som gäller för gymnasieskolan beskriver boken skolans skyldigheter och dina rättigheter. Ju bättre du känner till dem, desto mer kan du påverka din skola och din studiesituation.

Ordinarie pris: 140 kronor
Medlemspris: 105 kr
BESTÄLL BOKEN